Tuesday, September 5, 2017

हायकू

आणखीनच
दूर - दूर होत जातात
दुरातले निळसर डोंगर

++

अफाट शांतता
एक ओंडका  कोसळून पडलेला
बाजूला वेली, काटेरी झुडुपे


++

एवढा अंधार
की दिसतच नाहीए 
पुढ्यातली दरी

++

कुणीतरी कोरून
अर्ध्यात सोडल्यासारखी
ही जंगलवेळ

++


मी ऐकत जातोय
पाखरू झपापून गेल्याचा
नुसताच आवाज


अनंत  ढवळेNo comments:

Post a Comment